Skip to content

Svetovalna služba

Pedagoginja

Julija Fekonja, prof. pedagogike,
e-pošta: julija.fekonja@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 24
pisarna: 102

Temeljno poslanstvo šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega  strokovnega znanja vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj pedagoškega in razvojnega dela šole in s tem pomaga  ustvariti optimalne pogoje za celovito osebnostno rast posameznika v skupnosti. V ta namen sodeluje z učitelji, vodstvom šole, starši in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Psihologinja, svetovalna delavka

Veronika Leskovar, psihologinja,
e-pošta: veronika.leskovar@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 34
pisarna: 222

Tudi v srednji šoli so lahko posamezni dijaki usmerjeni v določen program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno pomočjo. Usmerjeni dijak ima status dijaka s posebnimi potrebami, ki mu omogoča prilagojeno izobraževalno pot. Običajno že proti koncu osnovne šole starši podajo Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja na Zavod za šolstvo, pri čemer jim pomaga šolska svetovalna služba.  Koordinator za delo z dijaki s posebnimi potrebami sodeluje z razredniki in učitelji pri pripravi in izvajanju individualiziranih programov ter z vodstvom šole pri zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo teh dijakov. Sodeluje tudi z dijaki in njihovimi starši z namenom pomoči pri šolskem delu in odpravljanju težav ter doseganju šolskega uspeha.

Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

Anja Jurgec, pedagoginja,
e-pošta: anja.jurgec@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 1768
pisarna: 128

Skip to content